Projectleider

8 uur Den Haag / Thuis 11 maanden

Opdracht: Projectleider

Reageer direct

Omschrijving

Voor onze eindklant Stichting ICTU zoeken wij een projectleider afsprakenstelsel Regie op Gegevens.

ICTU is een onafhankelijke advies- en projectenorganisatie binnen de overheid. Wij werken vanuit de overtuiging dat ICT de overheid vooruit helpt bij maatschappelijke vraagstukken. ICTU helpt overheden bij het verbeteren van hun dienstverlening met ICT, in dienst van het openbaar bestuur. Het programma Regie op Gegevens is in 2021 een nieuwe fase ingegaan, waarbij nu de nadruk ligt op funderen. Er komt meer aandacht voor regelgeving voor regie, beleidsmatige afstemming met andere departementen en bestuurlijk gesprek met medeoverheden en andere rolhouders.

Regie op gegevens betekent dat een burger grip en zicht heeft op zijn persoonlijke gegevens bij de overheid. Meer concreet betekent dit dat de burger het recht heeft om in te zien welke gegevens de overheid van hem heeft en waarvoor die worden gebruikt. Ook heeft hij het recht om basisgegevens die de overheid al heeft, zoals geboortedatum, woonadres of inkomen, niet zonder goede reden opnieuw door te geven aan de overheid.

Regie op Gegevens betekent daarnaast ook dat de burger gegevens die de overheid over hem heeft ook zélf moet kunnen gebruiken. Regie op Gegevens richt zich daarmee op het digitaal delen van overheidsgegevens door burgers met derden. Dat betekent dat hij zijn eigen gegevens, zoals zijn adres, leeftijd of inkomen digitaal kan delen met organisaties buiten de overheid. Omdat die gegevens digitaal en betrouwbaar zijn, kunnen deze hun dienstverlening beter, sneller en persoonlijker maken. Ook wordt onnodige papieren rompslomp vermeden.

In de afgelopen jaren zijn al stappen gezet om het delen van gegevens verantwoord en veilig mogelijk te maken. Zo wordt gewerkt aan voorstellen voor aanpassingen in de wet DO. Er is ook een eerste versie van een referentiearchitectuur opgesteld voor het delen van gegevens. In 2021 geven we een versnelling aan deze werkzaamheden.

Een van de prioriteiten in 2021 is het ontwerp voor een afsprakenstelsel. Dat wordt gewerkt aan een juridische basis voor het delen van gegevens, wil nog niet zeggen dat er voldoende waarborgen zijn dat dat veilig en verantwoord kan. Een afsprakenstelsel dient aanvullende waarborgen creëren, wordt waarschijnlijk verankerd in de Wet digitale overheid en van instrumenten voorzien. Hierbij gaat ook aandacht uit naar een passende vorm van toezicht op naleving en een ombudsfunctie voor burgers als er lacunes dreigen.

Er is reeds een eerste stap gezet door de ontwikkeling van het kader voor Regie op Gegevens. Dit kader wordt in de kamerbrief Regie op Gegevens van 2019 reeds een afsprakenstelsel genoemd. In 2021 werken we aan de doorontwikkeling hiervan tot een ontwerp voor een afsprakenstelsel.

Hiervoor wordt een klein team geformeerd met daarin expertise op het gebied van afsprakenstelsels (projectleider), juridische expertise en inhoudelijke expertise. Dit team zal stapsgewijs een afsprakenstelsel realiseren in nauw overleg met de opdrachtgever en andere betrokkenen.

Your profile

  • Je hebt WO werk/denk niveau
  • Je hebt minimaal 10 jaar ervaring met/in publieke sector
  • Je hebt aantoonbaar projectmanagement ervaring op het gebied van de digitale overheid (pré)
  • Je hebt aantoonbare ervaring met het opzetten van afsprakenstelsels
  • Je hebt aantoonbare ervaring met vraagstukken waarbij het delen van gegevens tussen verschillende partijen een rol speelt (pré)
  • Je hebt aantoonbare ervaring met verbinding leggen tussen uitvoering, management, beleid en bestuur (pré)
  • Je hebt aantoonbare ervaring met het begeleiden van processen met diverse stakeholders (pré)

Details

Periode van inzet:        01-02-2021 t/m 31-12-2022
Aantal uren:                 8 uur per week
Max.Tarief :                  Marktconform
Reageer voor:              19-01-2021 12:00

Voor meer informatie neem contact op via resourcedesk@centric.eu  o.v.v. S-202100374

Oneindige mogelijkheden