Utredare/Analytiker

Sundsvall 2020-09-08 Underkonsult Project leader

Uppdrag: Utredare/Analytiker

Logga in och sök
Start av uppdrag: 2020-10-12
Slut av uppdrag : 2020-12-31
Svara senast: Omgående

Bra anställningsförmåner

Utvecklas i din karriär

Varierande arbetsuppgifter

Dina arbetsuppgifter

Kunden har tillsammans med Post- och telestyrelsen (PTS) av regeringen fått i uppdrag att i samverkan kartlägga och analysera erfarenheter och lärdomar kopplat till digital omställning som skett med anledning av den pågående coronapandemin. I uppdraget ingår även att lämna förslag på åtgärder på kort och lång sikt utifrån gjord analys.

Förutom de sektorer som nämns i regeringsuppdraget avser PTS även att med hjälp av konsulterna studera hur handeln har förändrats. Uppdraget ska slutredovisas senast den 31 december 2020.

Kunden och samarbetspartnern PTS kommer själva inom ramen för uppdraget att intervjua relevanta aktörer inom olika sektorer som påverkats av pandemin. För att få en bredare bild vill kunden med samarbetspartner ha ett underlag för hur olika företeelser påverkar olika sektorer, d.v.s. mer utifrån de olika företeelserna/perspektiven än utifrån sektorerna. Det är också viktigt att den förändring som skett kan påvisas med relevant data. Detta underlag ska leverantören ta fram.

Omfattning

Kunden behöver hjälp dels i början av regeringsuppdraget mitten av oktober till början av november och dels i när de förslag som ska lämnas ska bedömas/analyseras i mitten av november.

Fas 1: Sammanställa och presentera relevant fakta/data hur digitaliseringen har använts och påverkat samhället sedan pandemiutbrottet i mars. För att göra en bred analys som spänner över olika sektorer behövs data och analys som utgår både från sektorerna och från olika digitala företeelser och perspektiv som spänner över flera sektorer, dessa företeelser kan t.ex. vara resande, användande av olika digitala tekniker/verktyg. Leverantören ska därför utifrån sin samlade erfarenhet och data beskriva den förändringen som skett och bedöma potentialen "positiv eller negativ" utifrån respektive företeelse och perspektiv. I detta ska också leverantörens internationella erfarenhet användas för att ge en bredare bild.
Data, analys och slutsatser ska redovisas på ett sätt så att det enkelt går att använda i rapporteringen av regeringsuppdraget.

Leverantören ska i denna fas bistå med erfarenhet och kunskap hur den samlade analysen i uppdraget kan göras och presenteras. Detta ska göras i samråd med kunden och samarbetspartner, vid 2–3 möten där metodiken diskuteras med kunden och samarbetspartner.

Denna del av uppdraget ska redovisas senast den 27 oktober.
 
Fas 2: Stöd i samhällsekonomiska beräkningar i form av att bistå med data och metodstöd för samhällsekonomiska bedömningar av tänkta förslag i slutredovisningen.
Leverantören ska bidra med metodstöd och i arbetet med att bedöma effekten av utvecklingen vi ser. Detta kan var både positiva och negativa effekter som behöver kvantifieras och bedömas. I denna fas ska också identifierade tänkbara åtgärder bedömas utifrån vilken potential de har och vad som krävs för att frigöra denna potential. Detta arbete kommer att ske i samverkan med kunden och PTS.

Din profil och kvalifikationer

Krav:

Leverantören ska ha erfarenhet av liknade uppdrag och vara väl insatt i digitalisering av de olika sektorer som nämns i regeringsuppdraget.

Respektive konsult behöver inte uppfylla samtliga delar i kraven men de offererade konsulterna ska tillsammans uppfylla respektive krav för Fas 1 och Fas 2.

 • Leverantören ska för uppdraget ha bred expertis inom digitalisering och inom de sektorer som kunden och samarbetspartnern PTS avser belysa i uppdraget. Dessa sektorer är vård och omsorg, kultur, handel och utbildning.
 • Leverantören ska kunna leverera resultatet för Fas 1 senast 27 oktober. Detta ska styrkas genom att en tidplan bifogas som visar de olika steg metodiken som leverantören avser genomföra för Fas 1.
 • Leverantören ska ge exempel på vilken typ av slutsatser som man skulle kunna komma fram till och hur dessa kan formuleras för att vara användbara som underlag för regeringsuppdraget. Slutsatserna ska beskriva företeelsen, vilken påverkan företeelsen haft positiv/negativ samt vilken framtida potential som finns för Fas 1.
 • Leverantören ska tidigare ha genomfört analyser inom digitaliseringsområdet och inom de ovan nämnda sektorerna både nationellt och internationellt. Detta ska styrkas med minst 3 relevanta uppdrag som täcker in sektorerna samt det nationella och internationella perspektivet.
 • Leverantören ska ha erfarenhet av och ha genomfört samhällsekonomiska beräkningar minst inom sektorerna som i dagsläget avses att belysas i uppdraget. Detta ska styrkas med minst 3 uppdrag som innehåller samhällsekonomiska beräkningar inom digitalisering och inom minst 3 av de ovan nämnda sektorerna.


Redovisa efterfrågade uppgifter nedan som styrker att erbjuden konsult kan utföra efterfrågade tjänsteleveranser.

Jag o Centric

Vad mer vi erbjuder

Din utveckling

Arbeta på Centric

Ranj Barzanji

Har du några frågor kring tjänsten?

Ranj Barzanji

Kontakta Ranj Barzanji på tfn: 0734-159 367 eller ranj.barzanji@centric.eu.

Bli en av oss!

 • Hittat ditt nya drömjobb?

  Det är lätt att söka ett jobb på Centric. Läs vidare för att ta reda på allt du behöver veta.

 • Hur ansöker man?

  När du har hittat en tjänst du är intresserad av, klicka bara på "Apply directly", ladda upp ditt CV och det är allt!

 • Ditt CV

  Nu är ditt CV synligt för våra rekryterare. Om din kunskap och erfarenhet passar någon av våra tjänster så kommer vi att kontakta dig.

 • Första mötet

  Vi träffas och får en personligare bild av varandra. Vi går igenom ditt CV och pratar om drömmar och mål.

 • Återkoppling

  Vid en avstämning så delar vi våra intryck och pratar om hur vi går vidare med referenstagning och eventuellt erbjudande. Nu börjar vår gemensamma resa - välkommen till Centric.

Utforska dina möjligheter