Working at Centric

Privacy

Bij Centric vinden we het beschermen van persoonsgegevens heel belangrijk. Het is de basis van onze betrouwbaarheid als bedrijf en werkgever. Met persoonsgegevens bedoelen we: alle informatie over natuurlijke personen.

In deze privacyverklaring lees je welke persoonsgegevens Centric Netherlands BV (Centric) en de ondernemingen die aan ons verbonden zijn van jou verzamelen. Wij verzamelen deze gegevens voor het behandelen van jouw sollicitatie en eventuele indiensttreding. In deze verklaring lees je:

 • hoelang wij persoonsgegevens bewaren
 • hoe je de persoonsgegevens die we bewaren, kunt inzien en aanpassen
 • hoe jouw persoonsgegevens bij ons zijn beveiligd

Ons cookiebeleid vertelt je hoe wij omgaan met cookies.

Voor de medewerkers van Centric is de toepassing van de Algemene Verordening Gegevensbescherming verwerkt in de personeelsgids.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wij verwerken alle persoonsgegevens die nodig zijn voor een sollicitatie en eventuele indiensttreding. Denk aan NAW-gegevens, telefoonnummer, geboortedatum, e-mailadres, Curriculum Vitae, referenties, getuigschriften en korte verslagen van alle contactmomenten en eventuele andere persoonsgegevens die van belang zijn voor het sollicitatieproces.

Wie heeft toegang tot jouw persoonsgegevens?

De volgende rollen binnen Centric hebben toegang tot de persoonsgegevens:

 • Recruiter
 • Recruitment-assistent
 • Hiring manager
 • Andere collega’s/managers die betrokken zijn bij het sollicitatieproces
 • Directieleden die goedkeuring moeten geven voor de indiensttreding
 • HR-assistent
 • HR-manager die voorstellen of contracten goedkeurt

Wat is de juridische grondslag voor de verwerking van jouw persoonsgegevens?

Voor het verzamelen van jouw persoonsgegevens beroepen wij ons op de grondslagen overeenkomst, gerechtvaardigd belang of toestemming.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

We bewaren jouw gegevens maximaal 4 weken na afwijzing bij een sollicitatie, tenzij je toestemming geeft om jouw gegevens langer te bewaren. We bewaren je gegevens dan 1 jaar. Kom je wel bij ons in dienst, dan bewaren we jouw gegevens tot het einde van het dienstverband, tenzij je aangeeft dat jouw gegevens verwijderd moeten worden.

Onze privacybeloften

 • Doelbepaling en doelbinding: Centric gebruikt alleen persoonsgegevens voor uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doeleinden
 • Grondslag: Centric verwerkt persoonsgegevens altijd op een van de wettelijke grondslagen
 • Dataminimalisatie: Centric slaat zo weinig mogelijk persoonsgegevens op
 • Transparantie: Centric legt hierover verantwoording af aan sollicitanten
 • Veiligheid: Centric neemt privacy serieus. Bij de keuzes die wij maken, nemen wij maatregelen om de privacy zo goed mogelijk te beschermen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om zorgvuldig met jouw gegevens om te gaan. Ook doen wij alles om deze gegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Daarbij gebruiken wij passende technische en organisatorische (security)maatregelen. Als Centric jouw persoonsgegevens met derden moet delen, sluiten wij hiervoor zogenaamde verwerkersovereenkomsten af.

Inbreuk op de beveiliging

Is er ondanks al onze inspanningen sprake van een inbreuk op de beveiliging? Dan handelen we dit incident af volgens de hiervoor opgestelde interne procedure. Uiteraard doen wij er in dat geval alles aan om de gevolgen zo beperkt mogelijk te houden.

Vormt de inbreuk een privacyrisico, dan melden wij dit bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als het wenselijk is – en wanneer de wet dit vereist – informeren wij ook de betrokkenen over de inbreuk.

Wat zijn jouw rechten?

Volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) heb je onderstaande rechten als het gaat om het gebruik van jouw persoonsgegevens:

 • Inzage
  Je hebt het recht om de persoonsgegevens die Centric van jou verwerkt in te zien.
 • Rectificatie en aanvulling
  Je hebt het recht om persoonsgegevens die Centric van jou verwerkt te laten wijzigen.
 • Vergetelheid
  Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens door Centric te laten verwijderen.
 • Dataportabiliteit
  Je hebt het recht om persoonsgegevens over te laten dragen van Centric naar een andere partij.
 • Beperking van de verwerking
  Je hebt het recht om minder gegevens te laten verwerken door Centric.
 • Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
  Je hebt het recht op een menselijke blik bij besluiten die Centric neemt (in tegenstelling tot geautomatiseerde besluitvorming).
 • Bezwaar
  Je hebt het recht bij Centric bezwaar te maken tegen een gegevensverwerking.

Hoe oefen je jouw rechten uit?

Centric neemt de privacy van jouw persoonsgegevens heel serieus. Daarom hebben wij een privacy officer aangesteld, die al jouw vragen over privacy rechten behandelt. Je kunt contact opnemen met onze privacy officer via privacy@centric.eu.

Het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit

Centric gaat transparant en zorgvuldig om met jouw gegevens. Als je toch een klacht hebt over het verwerken van jouw gegevens, dan verzoeken wij je eerst contact op te nemen met onze privacy officer. Daarvoor kun je mailen naar privacy@centric.eu. Wij doen vervolgens ons best om jouw klacht op te lossen. Mocht je het onverhoopt niet eens zijn met de genomen maatregel, dan kun je terecht bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Cookies

Centric heeft een cookiebeleid opgesteld.

Updates van onze privacyverklaring

Deze versie van de privacyverklaring dateert van 29 oktober 2021. Centric werkt de verklaring continu bij, zodat je altijd de actuele versie kunt inzien.

Contact

Heb je vragen over deze privacyverklaring? Neem dan contact op via privacy@centric.eu of via Postbus 338, 2800 AH te Gouda.

Versie
18 oktober 2023